Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens ikwilschrijven.nl  verzamelt wanneer u een overeenkomst sluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze verklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje derden);
• zorgvuldig beveiligen. Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten en de website van Ikwilschrijven.nl. Ikwilschrijven.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op deze website worden genoemd.

Bedrijfsgegevens

Ikwilschrijven.nl is gevestigd aan de Roland Holstlaan, 2611 JP Delft. Deze verklaring is van toepassing op alle door Ikwilschrijven.nl geleverde producten en diensten. Ikwilschrijven.nl is onderdeel van Groot Denkraam / Schrijven in Delft. 

  • www.grootdenkraam.nl
  • www.schrijvenindelft.nl
  • www.ikwilschrijven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ikwilschrijven.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Ikwilschrijven.nl van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden, en die door Ikwilschrijven.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, zijn:

  • voorletters en / of voornaam en achternaam
  • bedrijfsnaam
  • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • e-mailadres

Verwerkt Ikwilschrijven.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ikwilschrijven.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u gebruik maakt van onze diensten gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten te leveren;
– als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor betaling/facturatie en om met u te communiceren over de activiteit.
iDeal-betalingen lopen via onze betaalprovider Mollie. Deze gegevens worden alleen voor het afhandelen van de betaling gebruikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ikwilschrijven.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij.
In dat kader behoudt Ikwilschrijven.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ikwilschrijven.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij moet zij rekening houden met de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.

Derden

Ikwilschrijven.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Website

De website van Ikwilschrijven.nl maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de site, het voorkomen van misbruik en het meten van bezoekersaantallen en gedrag. Bezoeken aan de website worden anoniem bijgehouden en aan Ikwilschrijven.nl gerapporteerd door Google Analytics en Facebook Ads. Cookies worden niet gekoppeld aan bestellingen of persoonlijke gegevens. Het cookiegebruik van de website wordt maandelijks conform GDPR gecontroleerd en gerapporteerd door CookieYes. Indien nodig worden aanpassingen gedaan om blijvend te voldoen aan het cookie-onderdeel van het privacybeleid.

Beveiliging

Ikwilschrijven.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ikwilschrijven.nl  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en de e-mails die u ons stuurt worden via een beveiligde verbinding opgehaald. De server waarop deze gegevens worden opgeslagen wordt grondig beveiligd en steeds bijgewerkt met veiligheidsupdates. Iedere persoon die bij Ikwilschrijven.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Wanneer Ikwilschrijven.nl gebruik maakt van de diensten van derden, worden er in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken gemaakt omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar: info@ikwilschrijven.nl

Vragen en feedback

In verband met de wijziging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 23 mei 2018 deze privacyverklaring opgesteld. Ikwilschrijven.nl controleert geregeld of we aan dit privacybeleid voldoen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met Marja van Rossum, info@ikwilschrijven.nl, 
06461609